Gebruikersvoorwaarden BO-Academy

ALGEMEEN

Welkom op de BO-Academy Website!
Door deze BO-Academy Website te gebruiken, aanvaardt u onderhavige gebruikersvoorwaarden.


INHOUD VAN DE BO Academy WEBSITE

BO ACADEMY en de Fundamentoren (afhankelijk van het onderdeel van de BO Academy Website) streven ernaar de inhoud en informatie van de BO Academy Website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze BO ACADEMY Website (teksten, afbeeldingen etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Aldus sluiten BO ACADEMY en de Fundamentoren uitdrukkelijk hun aansprakelijkheid uit voor fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie. Zo garanderen noch BO ACADEMY, noch de Fundamentoren bijvoorbeeld geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek geval, noch de redelijkheid ervan.

BO ACADEMY en de Fundamentoren behouden zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen.


WERKING VAN DE BO ACADEMY WEBSITE

Daarenboven streeft BO ACADEMY naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van de BO ACADEMY Website. BO ACADEMY kan evenwel niet garanderen dat de BO ACADEMY Website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat.

De toegang tot de BO ACADEMY Website is niet gewaarborgd en kan ten allen tijde onaangekondigd onderbroken worden, geheel of ten dele. BO ACADEMY behoudt zich het recht voor de BO ACADEMY Website ten allen tijde af te sluiten, om welke reden ook, tijdelijk dan wel definitief, voor alle dan wel bepaalde personen of bepaalde delen ervan en ongeacht de stand van de dienstverlening. BO ACADEMY is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies die voortvloeit uit de tijdelijke of definitieve ontoegankelijkheid van de BO ACADEMY Website, noch voor technische storingen in de communicatiekanalen die via de BO ACADEMY Website ter beschikking worden gesteld.


INTELLECTUELE EIGENDOM

De intellectuele eigendom over de BO ACADEMY Website en de informatie en afbeeldingen erop verspreid berust uitsluitend bij BO ACADEMY, dan wel heeft BO ACADEMY een beperkt gebruiksrecht verkregen met betrekking tot de aangeleverde informatie of afbeelding van een derde partij (bv. de Fundamentoren). Onder intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle rechten van intellectuele eigendom in België of elders en die in verband staan met de BO ACADEMY Website en de erop gepubliceerde inhoud, daaronder begrepen de knowhow en handelsgeheimen. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van de BO ACADEMY Website zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling of mededeling aan een derde, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze data, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaande en schriftelijke toestemming van BO ACADEMY. De inhoud van aangelegde databanken wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Het is niet toegestaan om via de BO ACADEMY Website bekomen en intellectueel beschermde data, gegevens, knowhow enz... te wijzigen, te verwijderen, te delen of na te maken, noch om ongerechtvaardigd voordeel te putten uit de reputatie van de intellectuele eigendom.


WIJZIGINGEN

BO ACADEMY kan deze gebruikersvoorwaarden op ieder moment wijzigen. BO ACADEMY zal de laatste versie van deze gebruikersvoorwaarden op de BO ACADEMY Website publiceren. Het is dus aan te raden deze gebruikersvoorwaarden periodiek te bekijken.  

Deze gebruikersvoorwaarden werden voor het laatst op 29 december 2022 geüpdatet.


TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTBANK

Het Belgische recht is van toepassing op deze gebruikersvoorwaarden. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze gebruikersvoorwaarden tot de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar DPC haar zetel heeft.


CONTACT

Heeft u vragen of wenst u een klacht in verband met deze gebruikersvoorwaarden in te dienen? Neem dan contact op met BO-Academy via info@bo-academy.be. Deze gebruikersvoorwaarden gaan uit van Digital Printing Company bv, met zetel te 9240 Zele, Drukkerijstraat 7 en KBO-nummer 0471.868.475. U kan ook steeds berichten via gewone post op haar zetel: 9240 Zele, Drukkerijstraat 7.

Veel surfplezier!