Privacy Policy BO-Academy

BO ACADEMY is begaan met uw privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom streeft BO ACADEMY ernaar om uw persoonsgegevens met de grootste zorg te behandelen en de nodige maatregelen te blijven nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en in het algemeen te voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens. 

Daarbij zal BO ACADEMY steeds de beginselen van rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie, doelbinding, juistheid, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid in acht nemen. 

 

BO ACADEMY wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

-    welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;

-    op grond waarvan en waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt;

-    hoe ze worden beschermd;

-    met wie ze worden gedeeld; en

-    hoe lang ze worden bewaard. 

Daarnaast zal worden uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen. 

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonlijke gegevens.

Bij verschillende verrichtingen zal verwezen worden naar deze privacy policy, waarna u zal gevraagd worden om te bevestigen dat u deze gelezen en begrepen heeft en u zich ermee akkoord verklaart.

 

VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Op welke wijze verzamelt BO ACADEMY persoonsgegevens?

Op de BO ACADEMY Website worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Dit kan gebeuren via elektronische formulieren die u dient in te vullen wanneer u zich registreert, zich abonneert op een nieuwsbrief of andere dienstverlening of om informatie vraagt. Ook is het mogelijk dat u via andere kanalen (zoals per e-mail, via social media, tijdens evenementen zoals werfcafé’s in persoon) persoonsgegevens doorgeeft aan BO ACADEMY. 

 

Welke gegevens verzamelt BO ACADEMY? 

BO ACADEMY kan verschillende gegevens van u verzamelen. 

Indien u zich gratis registreert voor de toegang tot de BO ACADEMY Website, social media pagina en de nieuwsbrief of op de hoogte wenst gehouden te worden van gerichte acties en promoties, verzamelt BO ACADEMY de volgende gegevens:

-    Naam;

-    Geslacht;

-    E-mailadres.  

Indien u zich aansluit voor het betalend lidmaatschap of eerder eenmalig beroep doet op de diensten van BO ACADEMY: 

-    Bedrijfsnaam;

-    Persoonlijke naam;

-    Geslacht;

-    Adres;

-    E-mailadres;

-    Telefoonnummer;

-    Financiële gegevens;

-    Andere gegevens die relevant zijn voor de betrokken dienst. 

Indien u zich aansluit bij BO ACADEMY als Fundamentor: 

-    Bedrijfsnaam;

-    Persoonlijke naam;

-    Geslacht;

-    Adres; 

-    E-mailadres;

-    Telefoonnummer;

-    Financiële gegevens; 

-    Andere gegevens die relevant zijn voor de betrokken dienst. 

Vergeet BO ACADEMY niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor BO ACADEMY relevant is. Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat BO ACADEMY de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

 

Op grond waarvan en waarvoor verzamelt BO ACADEMY de persoonsgegevens?

1. op grond van uw toestemming

Wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief of op de hoogte wenst gehouden te worden van gerichte acties en promoties, zal BO ACADEMY u expliciet toestemming vragen om de gevraagde persoonsgegevens te verwerken voor die specifieke doeleinden. In dat geval hebt u het recht om uw toestemming per eenvoudige e-mail terug in te trekken en om de verwerkte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. 

2 .uit de noodzaak om een overeenkomst te kunnen sluiten met BO ACADEMY 

Er kunnen eveneens gegevens verzameld worden wanneer u gebruik maakt van een (al dan niet precontractuele) dienst die wij verstrekken, onder meer het betalend lidmaatschap of om aan te sluiten als Fundamentor. Ook hier hebt u het recht om verwerkte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

3. op grond van de gerechtvaardigde belangen van BO ACADEMY

Een aantal persoonsgegevens worden verwerkt ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BO ACADEMY, met name het garanderen van een groter gebruiksgemak waardoor de dienstverlening geoptimaliseerd kan worden. Zo kunnen uw voorkeuren opgeslagen worden in een databank, gekoppeld aan uw naam zodat u, wanneer u inlogt op de Website, onmiddellijk een rangschikking van data volgens uw persoonlijke voorkeuren kunt bekomen. Om dezelfde redenen worden cookies gebruikt op de Website. BO ACADEMY verwijst in dit opzicht naar de BO ACADEMY COOKIE POLICY. 

4. op grond van de wet

BO ACADEMY zal eveneens alle persoonsgegevens verwerken die zij naar Europees of Belgisch recht verplicht is te verwerken.  BO ACADEMY zal u dergelijke verwerking en het doel daarvan meedelen, tenzij dat haar verboden is op grond van een wettelijke verplichting. BO ACADEMY neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

BEVEILIGING

BO ACADEMY heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De beveiliging van data transmissie over het internet en de elektronische opslag van data kan evenwel onmogelijk voor 100% gegarandeerd worden. BO ACADEMY streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste administratieve, technische en organisatorische maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard van haar activiteiten.  

De BO ACADEMY Website kan links naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing. 

 

TOEGANG EN OVERDRACHT

De databanken van BO ACADEMY kunnen toegankelijk gemaakt worden voor derden die werken in opdracht van BO ACADEMY. Hun toegang is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak. Voor het overige worden de verzamelde gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij u uw toestemming daartoe geeft. Uw persoonsgegevens worden tevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken. BO ACADEMY zal u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan. 

De Fundamentoren worden, in de uitoefening van hun diensten voor klanten van BO ACADEMY, ook zelf als verwerkingsverantwoordelijke aanzien. 

 

RETENTIE

BO ACADEMY zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. 

BO ACADEMY houdt de gegevens actief bij tot één jaar na de beëindiging van de overeenkomst met BO ACADEMY. Indien u (tevens) instemde met het ontvangen van promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel of u gratis toegang wenste tot de BO ACADEMY Website of social media pagina, wordt uw naam, geslacht en e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft. 

Verder bewaart BO ACADEMY de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen over de bewaring van gegevens. BO ACADEMY zal daarom de desbetreffende gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. eLegal Consulting houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen. 

 

UW RECHTEN

Onverminderd het voorgaande, beschikt u over het recht om BO ACADEMY te verzoeken:

-    om informatie omtrent de identiteit van de ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens, in de mate dat deze bestaan; 

-    om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens; 

-    in geval van betwisting, de gegevensverwerking m.b.t. uw persoonsgegevens te beperken;

-    om een gratis kopie te ontvangen van de verwerkte persoonsgegevens, tenzij dergelijk verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is;

-    tegen de verwerking van uw gegevens voor specifieke doeleinden bezwaar te maken. 

 

WIJZIGINGEN

BO ACADEMY kan dit privacy-beleid op ieder moment wijzigen. BO ACADEMY zal de laatste versie van dit privacy-beleid op de Website publiceren. Het is dus aan te raden het privacy-beleid periodiek te bekijken. In geval van significante wijzigingen die volgens de toepasselijke wetgeving uw toestemming vereisen, zal BO ACADEMY u daar duidelijk van op de hoogte brengen en uw toestemming afwachten.

Deze privacy policy werd voor het laatst op 29 december 2022 geüpdatet.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTBANK

Het Belgische recht is van toepassing op deze privacy policy. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy tot de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar BO ACADEMY haar zetel heeft.

 

CONTACT

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen, neem dan contact op met BO ACADEMY via info@bo-academy.be. U kunt BO ACADEMY (KBO-nummer 0471.868.475) ook steeds berichten via gewone post op haar zetel: 9240 Zele, Drukkerijstraat 7. Gelieve daarbij een recto-verso kopie van uw identiteitskaart over te maken. 

Klachten met betrekking tot het privacy-beleid van BO ACADEMY kunt u ook steeds richten aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te 1000 BRUSSEL, Drukpersstraat 35, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be